جلسه سخنرانی ابوالحسن بنی صدر و جمشید اسدی در ۳۰ اوت در پاریس: مالکیت خصوصی در اقتصاد

BaniSadrAssadi