دو بیانیه از کانون نویسندگان ایران

 canun1

 

 

 

canun2