احمد رناسی: به مناسبت پنجمین سالگرد در گذشت ناصر کاتوزیان

katuzyan nasserازدَستِ عَدوناله من ازسَرِدرد است           اندیشه هرآنکس کند ازمرگ،نه مرد است

جانبازی عُشاق نه چون بازی نَرد است     مردراگرَت هست،کَنون وقت نبرد است!؟            

به مناسبت پنجمین سالگَرددرگذشت دکترناصرکاتوزیان که ازسوی دانشجویانش،پدر«علم حقوق»نام گرفت،وپس ازاولین نفربه دریافت دانشنامه دکترا ازدانشگاه تهران و«محمد حسن سنگلجی»،پشت دیپلم دکترایش،اورابه اجتهادرسیده خواند،ونیزیادنامه ای اززنده یادعلی اصغرحاج سیدجوادی،چندفرازواژه برای این دوازپیروان نهضت ملی وراه ورسم مصدق، بایسته گردید!؟                                  

   ناصرکانوزیان در1310درتهران،ازخانواده ای پرهیخته به فرهنکِ«اجتماعی سیاسی»،زاده شدوپدرو عمویش نیزحقوقدان،پدرازبنیان گذاران کانون وکلای دادگستری عمووکیل مجلس،که رضاشاهِ مستبد، وکالت اورا،باطل میکند!؟ نیز در21سالگی اول نفردرمیان دانشجویان، که به جهت تمایلش به مصدق، برای دریافت جایزه از ازشاه، نمی رودو سَربازمیزندواینگونه دیدگاه ضداستبدادمحمدرضاشاه وابسته به بیگانه را،ازخودنشان میدهد!؟                                                                                                   نیزدرپی قیام 22 بهمن، وبابه کژراهه کشیده شدن فاشیسم ولایت فقیه، به دست و دستور«آیت الله خمینی»،وبازی انقلاب فرهنگی،کنارمی کشدازاستاد،دانشگاهِ حقوق بودن، مبنی براینکه بودکه عدالت، بالاترین ارزشِ انسانی و«عقد ضمان» خوانده می شود!؟                                                  

زنده یادعلی اصغرحاج سید جوادی را نیز،یادنامه ایست،که درسال 1303درقزوین زاده شدازحانواده ای پرهیخته چون کاتوزیان، وجقوق دان،که راهِ روزنامه نگاری درپیش گرفت ونویسنده ای بودبسیار صاحب نام وکنشگری سیاسی وازیاران خلیل ملکی، واین دو زنده یادونام،درروزهای خیزشهاوقیام22 بهمن،دوبرجسته قلم زنی بودند، درنشریه«جنبش»،که زیرمسولیت«کیان کاتوزیان»،همسرعلی اصغر حاج سید جوادی وخواهرزنده یادکاتوزیان اداره می شد، ونشریه ای بود به نام ودرسویه خواسته های تاریخی«اجتماعی   سیاسی»باشندگان ایران زمین، گام نهی داشتن وبااعتباری به راه ورسم مصدق!؟              

برای همسروفرزندانِ این دو زنده یاد، دل برون ازاندوه آرزو دارم

احمد رناسی