Uncategorised

صدیقه وسمقی :آیا این شعارزنان است؟

vasmaghi sedighe

شعاری که برخی زنان مدافع حجاب در برابر وزارت ارشاد بر سر خویش گرفتند گویای اینست که مردان، با استفاده از غیرت خویش حجاب را تعریف و بر زنان تحمیل کرده اند

"مردان با غیرت، زنان با حجاب دارند"
جمعی از زنان شعار مذکور را در دفاع از حجاب در پلاکاردی بالای سر خود گرفتند. شعاری که مطمئنا ساخته زنان نیست زیرا این شعار به روشنی دارای موضع مردانه است. وقتی پلاکارد حاوی این شعار را در دست دختران و خواهران عزیزم دیدم، این نکته ذهن مرا به خود مشغول کرد که چرا زنان ترجمان زبان و خواسته های مردان هستند؟ این نکته از آن جا اهمیت بیشتری یافت که در خبر مربوطه خواندم که این عزیزان از برخی حوزه های علمیه آورده شده اند. حوزه هائی که زنان در آنها تفسیر مردان در باره حقوق و جایگاه زن را می خوانند، به آسانی باور می کنند و همان را تکرار می کنند. به گمان من زنان باید با نگاهی مستقل، و با تکیه بر دانش خود به بحث و مناقشه در باره همه موضوعات، بویژه مسائل مربوط به خویش از جمله حجاب بپردازند و نظرات مستقل شان را ارائه دهند، زیرا زنان مشارکت موثری در تصمیم گیری ها وسیاست گذاری های اجتماعی ندارند. اگر زنان دراین تصمیم گیری ها سهم برابر با مردان داشتند نیازی به طرح نظرات مستقل آنان نبود.
 
شعاری که برخی زنان مدافع حجاب در برابر وزارت ارشاد بر سر خویش گرفتند گویای اینست که مردان، با استفاده از غیرت خویش حجاب را تعریف و بر زنان تحمیل کرده اند. دراین شعار نکات قابل تاملی وجود دارد. اول آنکه دارای پشتوانه فکری و عقلی نیست زیرا جنس غیرت از جنس فکر نیست. نکته دیگر آنکه اگرچه اعمال غیرت ممکنست همیشه بد نباشد، اما همیشه هم خوب نیست. به ویژه آنکه غیرت هرگز ابزار مناسبی برای دفاع از یک ارزش و یا ارزش بخشیدن به یک پدیده نمی باشد. اگر حجاب برای مدافعان آن یک ارزش تلقی شود، باید با ابزار فکر و استدلال از این ارزش دفاع کنند. از شعار یاد شده چند مفهوم برداشت می شود: اول آنکه مرد باغیرت زنش با حجاب است. حال یا زن با اختیار خود حجاب دارد و یا شوهر با غیرت حجاب را بر او تحمیل کرده است. مفهوم دیگری که از عبارت مذکور برداشت می شود اینست که مردان بی غیرت زنان با حجاب ندارند ومفهوم دیگر آنکه مردان بی غیرت زنان بی حجاب دارند. حال این پلاکارد بر کدام یک از این مفاهیم تاکید دارد؟ زنان مقابل وزارت ارشاد نیامده اند تا به مردان نصیحت کنند و مشورت بدهند که اگر غیرت دارید زن با حجاب انتخاب کنید. آنان همچنین با توجه به اینکه مدافع حجابند، در صدد تاکید براین مفهوم نیستند که مردان بی غیرت زنان با حجاب ندارند بلکه آنان آمده اند تا اعلام کنند که مردان با غیرت باید حجاب را بر زنان خود تحمیل نمایند و اگر چنین نکنند غیرت ندارند. هدف مدافعان این شعار تحریک مردان به تحمیل حجاب برزنان شان است. شگفتا که این شعار را زنان سردهند و مردان را فرابخوانند که اگر ما بی حجاب بودیم باید ما را با حجاب سازید و الا بی حجابی ما دلیل بی غیرتی شماست!

هرگروه برای دفاع از ارزش مورد نظر خود شعاری می سازد که بیانگر فکر وهدف ومعرف ارزش مورد دفاع آن گروه است.

به راستی زنانی که به مردان این مجوز را می دهند که با استفاده از غیرت و زور بر آنان حجاب را تحمیل کنند و بدین ترتیب حجاب را نتیجه غیرت مردان معرفی می کنند، چگونه حجاب را یک ارزش می دانند؟ آیا آنان، خود برای دفاع از این ارزش ، فکر و استدلالی دارند؟

شعار مردانه مورد بحث تاکید براین باورغلط است که زنان دارای استقلال نیستند حتی برای انتخاب پوشش ولباس خود. بدین ترتیب این شعار نه فقط ارزشی به زنان وحجاب و عفت نمی دهد، بلکه آشکارا به فکر و شعور زنان توهین می کند. در طول سی وپنج سال گذشته آنقدر مردان غیرتمند ومدافع حجاب به زنان جفا کرده و آنقدر با ادبیات سخیف وموهن با زنان سخن گفته اند که جای بسی شگفتی است اگر زنان خود نیز آب به آسیاب آنان بریزند و شعار آنان را سردهند. سال های درازی است که با موضوع حجاب و عفاف چنان نامعقول و غیر اخلاقی رفتار شده که اگر نیک بنگریم همین رفتارها یکی از دلایل مهم روی گردانی زنان از حجاب و حتی روی گردانی مردم از عقاید دینی بوده است. اگر زنان دارای این توان اجتماعی نیستند که مردان را بخاطر این ادعای نادرست که زنان را عامل فساد اجتماعی و حتی فساد مردان می داند ، به چالش بکشند، واگر نمی توانند مردان را وادارند که دست از رفتارهای ناهنجار نسبت به زنان بردارند و اگرهنوز زنان دارای چنان قدرت مستقل اجتماعی و سیاسی نیستند که بتوانند منشا اثر باشند، لااقل علیه خود از عده ای مردان غیرتمند دنباله روی نکنند بلکه بکوشند به مردان بیاموزند که با زنان اعم از آن که به حجاب عقیده داشته یا نداشته باشند محترمانه رفتار کرده، مودبانه و منطقی سخن بگویند. کدام عقیده با زور و اعمال غیرت رواج یافته و پایدار شده که حجاب دومین آن باشد؟! بهتر است زنان شعار مردان را تکرار نکنند وخود با بهره گیری از منطق و استدلال و تامل نسبت به موقعیت زنان در جامعه امروز ایران پلاکارد بنویسند