Uncategorised

گزارش سخنرانی جهانگیر لقائی در صد و سی و پنجمین زاد روز مصدق در شهر کلن: منافع ملی و امنیت ملی در ایران امروز

Laghaei-Jahangui-1 
آقای لقائی ابتدا اشاره نمود که منافع ملی بر سه پایۀ زیرین استوار است: الف- رفاه ملی، ب- امنیت ملی، و پ- دفاع ملی. 
 
وی افزود که رفاه ملی یعنی اینکه جامعه به حدی از رفاه برسد که کسی بر اساس معیارهای بین المللی زیر خط فقر نباشد. او همچنین اشاره داشت که امنیت ملی اگرچه پهنه های متعددی را در برمی گیرد، اما در کوتاه ترین بیان، امنیت ملی، احساس آسایش و آرامش برای عموم شهروندان جامعه است و اینکه هر کسی با هر فرهنگ و اندیشه و عقیده‌ ای بتواند بدون کوچکترین واهمه ای نظرش را بیان کند و آزادانه و با برخورداری از حقوق شهروندی در جامعه زندگی کند. 
 
او در توضیح رکن سوم گفت: دفاع ملی ارتباط مستقیم با دو پایۀ اساسی فوق دارد. تا مادامی که مردم ایران از حداقل استانداردهای لازم برخوردار نشوند، دفاع ملی نیز همواره در معرض خطر قرار دارد. 
 
او سپس به ذکر برخی منابع آماری مؤسسات پژوهشی معتبر دنیا پرداخت و اشاره داشت که ایران از بین ۱۵۲ کشوری که در شاخص های مالی و بانکی (فساد مالی و پولشویی) مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته‌ اند، در رتبۀ آخر قرار دارد. همچنین ۲۰% از مردم ایران، یعنی ۱۶ میلیون نفر، در فقر مطلق زندگی می کنند. رقم واقعی تورم، نه تک رقمی، بلکه تورم واقعی و انتظارات تورمی در جامعه بالای ۲۲% قرار دارد و نرخ بیکاری حتی ۳۰% الی ۳۵% برآورد می شود. 
 
وی در بررسی و مقایسۀ شاخص های گوناگون بین کره جنوبی و ایران به برخی از مهمترین مؤلفه های اقتصادی (تولید ناخالص ملی و …) اشاره نمود و نقش و اهمیت صادرات کشوری چون کره جنوبی به کشورهای غربی را عامل توانایی اقتصاد تولید محور آن کشور دانست و گفت که ایران برغم همۀ امکانات زیرزمینی و استعدادهای دیگر چون نیروی جوان و تحصیل کرده، بعنوان کشوری ناتوان و وابسته به اقتصاد نفتی این چنین دچار بحران است و سیستم اقتصادی در ایران آسیب های جدی دیده است. 
 
او در پایان به شاخص فرار مغزها در ایران اشاره داشت (رتبه ۱۳۶ از میان ۱۴۰ کشور). آقای جهانگیر لقائی افزود که مشکل اساسی، بحران پایه‌ ای در کل سیستم اقتصادی و نظام سیاسی ـ اجتماعی تام گرا در ایران می باشند، و اینکه کشوری که به لحاظ اقتصادی - مالی - بانکی این چنین ناتوان و آسیب‌ پذیر است و از جایگاهی حاشیه‌ ای در اقتصاد بین‌ المللی برحوردار است، به لحاظ امنیت ملی، دفاع ملی و نهایتاً منافع ملی نیز آسیب‌ پذیر خواهد ماند.